شنبه, 14 تير 1399
  • ساعت : ۱۴:۳۴:۳۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ 
آگهی واگذاری داروخانه 1398

آگهي واگذاری داروخانه بیمارستان الزهراء(س) اشتهارد

از طریق برگزاری استعلام بهاء

 نام سازمان : دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني البرز- بیمارستان فاطمه الزهراء(س)اشتهارد

 موضوع: واگذاری داروخانه بیمارستان الزهراء(س) اشتهارد

آدرس بیمارستان: اشتهارد بلوار آیت اله خامنه ای- جنب کلانتری شهری- بیمارستان فاطمه الزهراء(س) اشتهارد

محل دريافت اوراق: دفتراموراداری بیمارستان

مهلت دريافت اوراق: به مدت 4 روزکاری از تاریخ 26/03/98  لغایت 29/03/98

  • شماره تلفن 37722311-026 امور اداری بیمارستان جهت پاسخگویی به سوالات احتمالی مربوطه اعلام میگردد.

مهلت قبول پيشنهادات (تحويل پاكت) : ‌به مدت 6 روز از تاریخ 30/03/98  لغایت 04/04/98

محل تحویل پاکات استعلام بهاء: دفترحراست بیمارستان فاطمه الزهراء(س) می باشد.

تذکر1 : شرکت کنندگان پیشنهادات قیمت خود را بانضمام اوراق تحویلی در پاکت لاک مهر شده تحویل دفتر حراست بیمارستان داده و رسید تحویل دریافت دارند.

تذکر2 : در صورت دریافت تذکر یا اخطار کتبی بابت طرف قرارداد بودن با دانشگاه و واحدهای تابعه آن، متقاضی حق شرکت در استعلام بهاء را نخواهد داشت.

     کارفرما در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مجاز و مختار می باشد.

نشاني سازمان: بلوار آیت اله خامنه ای جنب کلانتری شهری بیمارستان فاطمه الزهراء(س) اشتهارد

ساعت کاری بیمارستان: از روز شنبه تا چهارشنبه ، ساعت 8 لغایت 30/14 و روزپنجشنبه از ساعت 8-30/13 می باشد .

     شماره تماس  : 37722311-026

                                                                                      بیمارستان فاطمه الزهراء(س) اشتهارد

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    V5.4.0.0