چهارشنبه, 1 بهمن 1399
  • ساعت : ۱۴:۳۴:۳۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۵/۰۶/۰۳ 
آگهی مزایده عمومی آهن آلات وضایعات اسقاطی بیمارستان
آگهی مزایده
بیمارستان فاطمه الزهرا(س) شهرستان اشتهارد باستناد مجوز شماره2803520مورخ095/02/07معاونت محترم توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه علوم پزشکی البرز در نظردارد مقداری ازآهن آلات و ضایعات اسقاطی خود را ازطریق مزایده عمومی به فروش برساند.
متقاضیان جهت دریافت فرمهای پیشنهاد قیمت بمدت 3 روز کاری ازتاریخ95/06/03 فرصت دارند به واحد حراست بیمارستان مراجعه نمایند و پس از درج قیمتهای پیشنهادی تا تاریخ 95/06/07 درداخل پاکت دربسته به واحد مورد اشاره تحویل نمایند.
ضمنا"به درخواست های مخدوش و ناخوانا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.6.1.0